Welsh Government

Sicrhau caniatâd ymchwil y GIG

Mae Gwasanaeth Caniatadau Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n eich helpu chi i sicrhau caniatâd y GIG yng Nghymru. Mae’r gwasanaeth yn cydlynu proses lefn a chyson ar ran GIG Cymru.

Yn achos ymchwil sy’n mynd rhagddi yn GIG Cymru, mae’n rhaid i sefydliadau’r GIG roi eu caniatâd cyn i’r ymchwil ddechrau. Mae’r Gwasanaeth Caniatadau’n derbyn yr holl geisiadau ar gyfer ymchwil y GIG yng Nghymru.

Pwy sy’n cael defnyddio'r Gwasanaeth Caniatadau?

Gall unrhyw un sydd eisiau agor astudiaeth ymchwil yn GIG Cymru ddefnyddio’r gwasanaeth.

Ydych chi’n defnyddio Canolfannau Nodi Cyfranogwyr?

I’ch helpu i benderfynu a ydych chi’n defnyddio Canolfannau Nodi Cyfranogwyr (PIC), cyfeiriwch at y daflen hon

Canllawiau i ymgeisio

Canllawiau IRAS

Beth am astudiaethau DU-eang?

Rydyn ni’n gweithio gyda swyddogaethau cydlynu cenedlaethol Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban i wneud yn siŵr bod llif gwybodaeth astudiaeth ymchwil yn caniatáu prosesu astudiaethau DU-eang yn effeithlon. I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â ni: Research-permissions@wales.nhs.uk

 Beth fydd yn digwydd ar ôl i mi gyflwyno fy nghais am ganiatâd ymchwil y GIG?

Yn achos astudiaeth y mae Cymru’n ei harwain, fe fydd y Gwasanaeth:

 • Yn cadarnhau bod cais Ffurflen Ymchwil a Datblygu (R&D) y GIG yn gyflawn, gan gynnwys dogfennau ategol
 • Yn cynnal yr adolygiad llywodraethu astudiaeth-eang
 • Yn rhannu’r cais â gwledydd eraill sy’n cymryd rhan yn yr astudiaeth
 • Pan dderbynnir Ffurflen Gwybodaeth sy’n Benodol i’r Safle (SSI) y GIG ar gyfer sefydliad y GIG yng Nghymru, fe fyddwn ni’n rhoi gwybod i swyddfa Ymchwil a Datblygu’r sefydliad GIG.

Bydd swyddfa Ymchwil a Datblygu’r GIG:

 • Yn cadarnhau bod cais Ffurflen Gwybodaeth sy’n Benodol i Safle’r GIG yn gyflawn, gan gynnwys dogfennau ategol
 • Yn cynnal yr adolygiad llywodraethu lleol
 • Yn penderfynu a ydyn nhw’n rhoi caniatâd ar gyfer eich astudiaeth
 • Yn rhoi gwybod ichi am eu penderfyniad

Diwygiadau i Astudiaeth Ymchwil y GIG

Diwygiadau yw’r rhain i newid astudiaeth ymchwil ar ôl sicrhau’r caniatadau a’r cymeradwyaethau angenrheidiol. Mae angen rhoi gwybod i swyddfeydd Ymchwil a Datblygu’r GIG am ddiwygiadau.

Beth fydd yn digwydd ar ôl i mi gyflwyno fy nghais i ddiwygio Astudiaeth Ymchwil y GIG?

Yn achos astudiaeth y mae Cymru’n ei harwain, fe fydd y Gwasanaeth:

 • Yn cadarnhau bod y cais yn gyflawn, gan gynnwys dogfennau ategol
 • Yn categoreiddio’r diwygiad ac yn cyfrifo’r dyddiad priodol i’w roi ar waith
 • Yn rhannu’r diwygiad â gwledydd eraill sy’n cymryd rhan yn yr astudiaeth
 • Yn rhoi gwybod i swyddfa Ymchwil a Datblygu’r Sefydliad GIG sy’n cymryd rhan yn yr astudiaeth

Bydd swyddfa Ymchwil a Datblygu’r GIG:

 • Yn asesu effaith y diwygiad
 • Yn penderfynu a allan nhw gefnogi’r diwygiad
 • Yn rhoi’r trefniadau cymorth angenrheidiol ar waith
 • Yn rhoi gwybod ichi am eu penderfyniad