Welsh Government

Sicrhau caniatâd ymchwil y GIG


Radiation Assurance update April 2018: read more here


Cymeradwyaeth yr Awdurdod Ymchwil Iechyd / Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yw’r broses ar gyfer y GIG yng Nghymru a Lloegr sy’n dwyn ynghyd yr asesiad o lywodraethiant a chydymffurfiaeth cyfreithiol, a gynhelir gan staff dynodedig yr Awdurdod / Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, gyda barn annibynnol y Pwyllgor Moeseg Ymchwil a ddarperir drwy Wasanaeth Moeseg Ymchwil y DU.

Mae cymeradwyaeth yr Awdurdod / Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn gymwys yn unig i’r GIG yn Lloegr a Chymru. Bydd astudiaethau a arweinir o Loegr neu Gymru gyda safleoedd yng Ngogledd Iwerddon neu’r Alban yn cael eu cefnogi drwy’r systemau cydweddu ledled y DU sy’n bodoli eisoes, lle bydd pob gwlad yn derbyn y sicrwydd canolog, i’r graddau y maent yn gymwys, o’r swyddogaethau cydgysylltu cenedlaethol heb ddyblygu diangen.  

Cyflwyno eich cais pan fydd y prif safle yng Nghymru

Bydd y broses o gyflwyno’ch ffurflen System Ymgeisio Integredig ar gyfer Gwaith Ymchwil (IRAS) pan fydd y prif safle yng Nghymru yn amrywio yn dibynnu a oes angen i’r prosiect gael ei adolygu gan Bwyllgor Moeseg Ymchwil y GIG.

Astudiaethau y mae angen i’r Pwyllgor Moeseg Ymchwil eu hadolygu

Ar hyn o bryd, mae Cymru’n cyflwyno dilysiad ar y cyd sy’n cynnwys yr asesiad a’r dilysiad adolygiad moeseg. Fodd bynnag, ar hyn o bryd, mae’n bosibl y byddwch yn parhau i dderbyn llythyrau dilysu ar wahân ar gyfer agweddau asesu ac adolygu moeseg eich cymeradwyaeth.

  • Bydd y llythyr dilysu ar gyfer yr adolygiad moeseg yn cadarnhau bod eich cais yn ddilys a bydd yn cynnwys manylion yr adolygiad moeseg a gynhelir.
  • Bydd y llythyr asesu cychwynnol yn cadarnhau bod eich cais yn ddilys a bod rhai gwiriadau asesu eisoes wedi’u cynnal.

Er mwyn sicrhau bod eich cais yn ‘ddilys y tro cyntaf’, fe’ch anogir i ddarllen y wybodaeth yn adran cynllunio ymchwil gwefan yr Awdurdod Ymchwil Iechyd.

Yn ystod y cyfnod interim hwn o gyflwyno’r broses ddilysu ar y cyd a’r e-gyflwyniad gweithredu, sicrhewch fod Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn cael ei hysbysu ynghylch yr holl astudiaethau a arweinir gan Gymru drwy e-bost Research-permissions@wales.nhs.uk Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys y wybodaeth a ganlyn:

  • Rhif IRAS
  • Teitl byr
  • Noddwr
  • Prif Archwilydd

Drwy hysbysu Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, bydd yn ein galluogi i nodi’r astudiaeth ar system rheoli dogfennau Pwyllgor Moeseg Ymchwil y GIG, gan gael gwared ar yr angen i ymgeiswyr anfon e-bost ar wahân yn cynnwys dogfennau’r astudiaeth. Os nad ydych wedi clywed gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ynghylch eich cais ar ôl 7 diwrnod gwaith, cysylltwch â ni.

Ceir canllawiau pellach ar gyflwyno cais ar gyfer prosiectau y mae angen iddynt gael eu hadolygu gan Bwyllgor Moeseg Ymchwil y GIG ar Wefan yr Awdurdod*. *Er gwybodaeth, mae gwefan yr Awdurdod yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd i adlewyrchu’r ffaith bod Cymeradwyaeth yr Awdurdod yn estyn i Gymru (Cymeradwyaeth yr Awdurdod Ymchwil Iechyd/ Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru). 

Astudiaethau heb fod yn rhai ar gyfer Pwyllgor Moeseg Ymchwil y GIG

Ar gyfer yr holl astudiaethau sy’n cynnwys y GIG ond nad oes angen iddynt gael eu hadolygu gan Bwyllgor Moeseg Ymchwil y GIG, cyflwynwch eich cais yn uniongyrchol i Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Er mwyn penderfynu a oes angen barn foesegol ar eich hastudiaeth ai peidio, darllenwch y canllawiau ar wefan yr Awdurdod Ymchwil Iechyd. 

Astudiaethau anfasnachol

Ar gyfer astudiaethau anfasnachol, rhaid ichi baratoi’r dogfennau Datganiad(au) o Weithgareddau a’r Amserlen(ni) o Ddigwyddiadau ar gyfer pob math o safle ymchwil yn eich hastudiaeth. 

Astudiaethau masnachol

Ar gyfer astudiaethau masnachol, rhaid ichi baratoi’r cytundeb templed drafft yr ydych yn bwriadu ei ddefnyddio gyda safleoedd, y templed costio a thempled o’r cofnod dirprwyo. Ar gyfer astudiaethau sy’n rhan o Bortffolio Rhwydwaith Ymchwil Clinigol y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd i Gymru (astudiaethau gyda safleoedd yn Lloegr), rhaid ichi ofyn i’r Rhwydwaith Ymchwil Clinigol arweiniol ddilysu’r templed costio, o leiaf un wythnos cyn gwneud cais ar gyfer Cymeradwyaeth yr Awdurdod Ymchwil Iechyd / Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Astudiaethau ‘Ar y gweill’

Bydd astudiaethau ‘Ar y gweill’ sydd eisoes wedi dechrau cais Gwybodaeth sy’n Benodol i Safle yn parhau i ddefnyddio’r llwybr hwn. Tan 10 Mehefin 2018, bydd ceisiadau ar y naill ddogfen neu’r llall yn cael eu derbyn yng Nghymru, ond, ar ôl y dyddiad hwn, dylid cyflwyno pob cais gan ddefnyddio Datganiad o Weithgareddau/Datganiad o Ddigwyddiadau ar gyfer astudiaethau anfasnachol a darparu’r dogfennau uchod ar gyfer astudiaethau masnachol.

Lle bo Gwybodaeth sy’n Benodol i Safle wedi’i chyflwyno i sefydliad GIG a / neu maent yng nghanol y broses o gyfnewid cytundebau, bydd y sefydliad GIG yn parhau i gyflwyno Caniatâd Ymchwil y GIG.

Bydd pob cais a ddaw i law yng Nghymru ar ôl 16 Ebrill 2018, waeth a yw’r dogfennau wedi’u cwblhau ai peidio, yn dilyn proses sydd wedi’i halinio ledled Lloegr a Chymru, ac sy’n cynnal y cydweddiad ledled y DU. Bydd y Gwasanaeth Caniatâd yng Nghymru’n cynnal “Asesiad/Cymeradwyaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru”, a bydd sefydliadau’r GIG fel safleoedd yn hwyluso sgyrsiau i asesu, trefnu a “chadarnhau capasiti a gallu” i ddarparu’r astudiaeth.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y broses o astudiaethau ‘ar y gweill’, anfonwch e-bost at Dîm Caniatâd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru i gael cyfarwddyd a chefnogaeth.

Astudiaethau sy’n cynnwys Gogledd Cymru a’r Alban

Ar gyfer unrhyw astudiaethau newydd a arweinir o’r tu allan i Loegr neu Gymru ond sydd â safleoedd y GIG yn Lloegr a/neu Gymru, bydd swyddogaeth cydgysylltu Ymchwil a Datblygu cenedlaethol y genedl sy’n arwain yn rhannu gwybodaeth gyda’r Awdurdod Ymchwil Iechyd / Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, a fydd yn gallu rhoi Cymeradwyaeth yr Awdurdod / Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ar gyfer safleoedd yn Lloegr a Chymru a, thrwy hynny, gadw’r trefniadau cydweddu sy’n bodoli eisoes.

Diwygiadau

Dylid hysbysu’r GIG/Iechyd a Gofal Cymdeithasol ynghylch unrhyw astudiaethau sy’n cynnwys y GIG/Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn unol â’r Canllaw Cymorth ar y System Ymgeisio Integredig ar gyfer Gwaith Ymchwil.

Dylai ymgeiswyr barhau i gyflwyno diwygiadau o dan arweiniad Cymru at Dîm Caniatâd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru er mwyn eu categoreiddio yn unol â’r broses rheoli diwygiadau ledled y DU. Dylai ymgeiswyr barhau i hysbysu eu Pwyllgor Moeseg Ymchwil y GIG ynghylch unrhyw Ddiwygiadau Sylweddol yn ogystal yn unol â’r prosesau safonol.

Yn ogystal â chategoreiddio, rydym yn cysoni ein prosesau ymhellach â Lloegr a byddwn yn adolygu’r diwygiadau ar gyfer astudiaethau o dan arweiniad Cymru i sicrhau bod Cymeradwyaeth yr Awdurdod Ymchwil Iechyd / Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn cael ei ymestyn i gynnwys y diwygiad a gymeradwywyd.

Gwybodaeth Gefndir Bellach

Ar 31 Mawrth 2016, cyflwynwyd Cymeradwyaeth yr Awdurdod Ymchwil Iechyd fel y broses ar gyfer gwneud cais am gymeradwyaeth ar gyfer pob gwaith ymchwil ar sail prosiect yn y GIG o dan arweiniad Lloegr. O 16 Ebrill 2018, estynnwyd hyn i gynnwys yr holl waith ymchwil ar sail prosiect yn y GIG o dan arweiniad Lloegr neu Gymru, a chyfeirir ato fel “Cymeradwyaeth yr Awdurdod Ymchwil Iechyd / Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru”. Mae gwybodaeth bellach ynghylch y newid hwn ar gael yma.

Mae’r broses newydd yn disodli’r angen am wiriadau lleol ar gydymffurfiaeth cyfreithiol a materion cysylltiedig gan bob sefydliad sy’n cymryd rhan yn Lloegr a Chymru. Mae hyn yn galluogi’r sefydliadau sy’n cymryd rhan i ganolbwyntio eu hadnoddau ar asesu, trefnu a chadarnhau eu capasiti a’u gallu i gynnal yr astudiaeth.

Gallwch barhau i gadw llygad ar ein gwefan ar gyfer diweddariadau/gwybodaeth yn y dyfodol uchod.