Welsh Government

Uned Dreialon Abertawe

Arweinydd
Professor Greg Fegan
g.w.fegan@swansea.ac.uk
01792 606545

Gwefan

https://swanseatrialsunit.org/cy/

Nod Uned Treialon Abertawe, dan arweiniad Prifysgol Abertawe, yw gwella iechyd pobl Cymru a thu hwnt trwy ehangu nifer, cynnydd ac ansawdd treialon ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’n arbenigo ac yn ymddiddori’n benodol mewn gofal eilaidd a gofal brys, yn enwedig ym meysydd gastroenteroleg ac iechyd meddwl.  

Mae’rUned yn cynnigcymorth a chyngormethodolegol i dimauclinigol ar gynlluniotreialonnewydd ac ymgeisio am grantiau. Mae’rUnedhefyd yn gweithio o fewntimautreialon i ddatblygu, dechrau, cynnal, rheoli, dadansoddi ac adrodd ar astudiaethausy’ncael eu hariannu.

Mae’r Uned Treialon hefyd yn gyfrifol am ddarparu Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil yn ardaloedd Byrddau Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ac Hywel Dda.

Dyma amcanion strategol yr Uned Treialon:

  • Denu treialon ar raddfa fawr sydd o ansawdd da ac a ariennir yn allanol, ac astudiaethau trwyadl eraill;
  • Cyflawni’r astudiaethau hynny’n llwyddiannus ac yn brydlon;
  • Lledaenu darganfyddiadau a sicrhau bod ymchwil yn cael effaith fawr ac amlw;
  • Meithrin gallu i ymchwilio; ac
  • Estyn portffolio’r Uned o dreialon masnachol a threialon gofal cymdeithasol.

 

Adroddiad Blynyddol