Welsh Government

Uned Ymchwil Arennol Cymru

Arweinydd

Proffeswr Donald Fraser, Prifysgol Caerdydd
fraserdj@cardiff.ac.uk
02920 748449

http://www.kidneyresearchunit.wales/

Bydd Uned Ymchwil Arennol Cymru, dan arweiniad Prifysgol Caerdydd, yn darparu strategaeth Cymru-gyfan ar gyfer astudio diagnosis, ataliad, triniaeth a chyd-destun cymdeithasol clefyd yr arennau.

Bydd yr Uned yn rhoi dulliau clinigol presennol ar brawf i danategu darganfyddiad, dyluniad a datblygiad cyn-glinigol therapïau a diagnosteg prototeip ar gyfer clefyd yr arennau.

Bydd hefyd yn galluogi ymchwilwyr, staff clinigol, cleifion, teuluoedd a gofalwyr i gydweithio, i ateb cwestiynau ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol pwysig, ac i ddatblygu gwasanaethau o’r radd flaenaf sydd o fudd i anghenion y boblogaeth.

Bydd yr Uned:

  • yn integreiddio set ddata arennol Cymru-gyfan i mewn i’r Banc Data Diogel ar gyfer Cysylltiadau Gwybodaeth Ddienw (SAIL);
  • yn estyn recriwtio i Fanc Meinwe Ymchwil Arennol Cymru, i gynnwys pob canolfan yng Nghymru;
  • yn llenwi’r bylchau sydd wedi’u nodi yn y dystiolaeth sy’n ymwneud â darparu gwasanaeth ar gyfer Anafiadau Acíwt yr Arennau ledled Cymru, ac yn helpu i dywys y rhaglen gwerthuso gwasanaeth ar sail tystiolaeth a ddaw yn sgil hyn;
  • yn datblygu’r rhaglen bresennol o waith ar y pethau sy’n dynodi Anaf Acíwt yr Arennau a diagnosis o haint yn gynnar, ar y cyd â phartneriaid yn niwydiant Cymru (Busnesau Bach a Chanolig);
  • yn cefnogi datblygu astudiaethau a cheisiadau am grantiau sy’n mynd i’r afael â bylchau sydd wedi’u nodi yn y dystiolaeth;
  • yn datblygu’r rhaglen bresennol o waith ar fioddangosyddion newydd ar gyfer haint a chlefyd cronig yr arennau;
  • yn deall effeithiau gweithredu’r contract cymdeithasol newydd sydd wrth wraidd y symudiad i system feddal o optio allan o roi organau yng Nghymru o 1 Rhagfyr 2015;
  • yn hwyluso astudiaethau deilliannau priodol eu pŵer yn achos cleifion arennol Cymru, gan nodi penderfynyddion morbidrwydd a marwolaeth allweddol; ac
  • yn cynyddu defnydd clinigol o weithgarwch wedi’i seilio ar y wyddoniaeth arennol o’r radd flaenaf sydd wedi’i datblygu dros y 25 mlynedd diwethaf.

 

 

Adroddiad Blynyddol