Welsh Government

Ymchwil Gofal Sylfaenol

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru wedi ymrwymo i gefnogi ymchwil gofal sylfaenol – cefnogi gweithgarwch mewn Practisau Cyffredinol, Practisau Deintyddol, Fferyllfeydd Cymunedol ac ym maes Optometreg.

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru wedi ymrwymo i gefnogi ymchwil gofal sylfaenol – cefnogi gweithgarwch mewn practisau cyffredinol, practisau deintyddol, fferyllfeydd cymunedol ac ym maes optometreg.

Y Gwasanaeth Cefnogi a Chyflenwi

Mae’r Gwasanaeth Cefnogi a Chyflenwi (y Ganolfan Cefnogi a Chyflenwi a thimau Ymchwil a Datblygu lleol y GIG) yn cydweithio i gynyddu’r ymchwil sy’n mynd rhagddi mewn gofal sylfaenol ledled Cymru. Trwy raglen waith y Rhwydwaith Cyflenwi Ymchwil Gofal Sylfaenol (PCRDN), mae’r gwasanaeth sy’n cael ei ddarparu i ymchwilwyr yn datblygu’n gyflym i sicrhau bod safleoedd yn cael eu nodi’n gyflym a bod y broses o sefydlu astudiaeth mor effeithlon â phosibl.

Sut allwn ni helpu? Rydyn ni’n:

  • Yn nodi astudiaethau sy’n addas ar gyfer gofal sylfaenol, gan gefnogi sefydlu astudiaethau’n llyfn ledled Cymru.
  • Yn sicrhau bod hyfforddiant o fewn cyrraedd ac yn cefnogi practisau sy’n newydd i ymchwil trwy eu mentora – gwelwch ein rhestr o hyfforddiant priodol ar gyfer practisau gofal sylfaenol.
  • Yn darparu cydgysylltiedig ‘Unwaith i Gymru’ (sy’n cael ei dreialu ar hyn o bryd), lle y mae llawer o’r gweithgareddau sefydlu’n cael eu cynnal dim ond ‘Unwaith i Gymru’ er mwyn lleihau’r dyblygu, symleiddio’r broses a gwella effeithlonrwydd ar gyfer practisau a noddwyr fel ei gilydd.

  • Yn sicrhau bod Costau Cefnogi’r GIG o fewn cyrraedd – mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n rheoli cyllideb ganolog i’w dyrannu i bractisau Gofal Sylfaenol (practisau cyffredinol, practisau deintyddol, fferyllfeydd cymunedol ac optometreg) i ad-dalu Costau Cefnogi’r GIG sy’n codi fel rhan o gyflenwi astudiaeth. I ymgeisio am gostau cefnogi, cliciwch yma.
  • Yn mynd ati i gasglu, lanlwytho ac adrodd ar weithgarwch ymchwil yng Nghymru trwy’r System Rheoli Portffolios Lleol (LPMS). Sampl o brofforma LPMS.

Newyddion:

Mae PiCRIS yn Newid:

Mae’r Cynllun Cymell Ymchwil Gofal Sylfaenol (PiCRIS) wedi bod ar gael i bractisau cyffredinol i’w cymell i gymryd rhan mewn gweithgarwch ymchwil ers 2012. Yn 2017, gwnaeth adolygiad o’r dirwedd ymchwil gofal sylfaenol yng Nghymru argymhelliad i ailganolbwyntio cyllid PiCRIS i gefnogi gwaith sefydlu a chyflenwi ymchwil mewn gofal sylfaenol yn fwy uniongyrchol.

Felly, o fis Ebrill 2020 ymlaen, ni ddarperir dyfarniadau PiCRIS i bractisau mwyach i’w cymell i gymryd rhan mewn gweithgarwch ymchwil. Mae prosiect newydd nawr ar y gweill i asesu anghenion practisau i barhau â’u gweithgarwch ymchwil, ac adeiladu arno; bydd hyn yn darparu sail ar gyfer dull o weithredu a fydd yn sicrhau bod practisau’n cael digon o gefnogaeth wrth sefydlu a chyflenwi astudiaethau o fis Ebrill 2020 ymlaen. Bydd rhagor o wybodaeth yn dilyn wrth i’r prosiect ddatblygu.

Cydweithrediad Cyflenwi Ymchwil Practisau Cyffredinol (GPRDC) BIP Caerdydd a’r Fro

Fel rhan o raglen waith eang PCRDN yn gynharach eleni, gwahoddwyd pob practis PiCRIS a oedd eisoes ar Lefel 2 i fynegi diddordeb mewn arwain cydweithrediad yn eu hardal nhw. O’r pedwar cais a dderbyniwyd, llwyddodd Meddygfa Pont Trelái i fynd ymlaen i arwain gwaith datblygu Cydweithrediad Cyflenwi Ymchwil Practisau Cyffredinol ar gyfer Caerdydd a’r Fro. Rhagwelir y caiff cydweithrediadau pellach mewn ardaloedd eraill o Gymru eu datblygu dros amser. Nodau’r Cydweithrediad yw:

  • Galluogi recriwtio nifer uchel o gyfranogwyr ymchwil i astudiaethau
  • Cyflenwi portffolio cymysg o ymchwil, gan gynnwys rhai astudiaeth ymyriadol cymhleth
  • Cyflenwi model cyson o sefydlu a chyflenwi ymchwil ar gyfer ymchwilwyr
  • Darparu arweinyddiaeth a hwyluso ymgysylltu a chefnogi gan gymheiriaid ar gyfer pob un o’r practisau o fewn y cydweithrediad
  • Bod yn fodel hyblyg i ymateb yn ôl y galw i ofynion practisau ac astudiaethau

 Practis meddygon teulu sy’n ‘Canolbwyntio ar Ymchwil’ yn derbyn rôl arweiniol yn yr astudiaeth wrthfiotig gyntaf o’i bath yn y byd

Prifysgol Southampton sy’n arwain yr astudiaeth ‘Gwrthfiotigau ar gyfer Haint y Llwybr Anadlol Isaf mewn Plant sy’n dod i leoliad Gofal Sylfaenol’ (ARTIC-PC), sef astudiaeth DU-eang yn edrych ar ba blant sy’n elwa o gael gwrthfiotigau pan fo ganddyn nhw haint ar y frest.

 Gallai prawf gwaed trwy bigiad bys leihau’r defnydd o wrthfiotigau ymhlith pobl â chlefyd cronig yr ysgyfaint 

Mae astudiaeth newydd, sy’n cynnwys ymchwilwyr o’r Ganolfan Ymchwil Treialon a Chanolfan Cymru ar gyfer Ymchwil Gofal Sylfaenol a Gofal Brys (Canolfan PRIME Cymru), wedi darganfod y gallai defnyddio prawf gwaed syml trwy bigiad bys mewn meddygfa meddygon teulu atal rhagnodi gwrthfiotigau’n ddiangen i bobl â chlefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD).

Sêl neu Farnais 
Yr Athro Ivor Chestnutt o Ysgol Ddeintyddiaeth Prifysgol Caerdydd wnaeth arwain yr astudiaeth Sêl neu Farnais, ar y cyd â Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Bwriad yr Athro Chestnutt a’i dîm oedd darganfod a oedd posib atal pydredd ar gilddannedd parhaol cyntaf trwy ddefnyddio dwy driniaeth wahanol: selwyr rhychau (sêl) neu farnais fflworid (farnais).


Adnoddau:


Cyswllt:

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn ag ymchwil gofal sylfaenol, yna anfonwch e-bost at y tîm ymchwil gofal sylfaenol.