Welsh Government

Mae’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn dod yn 70 oed ar 5 Gorffennaf eleni. Dyma inni gyfle delfrydol i ddathlu sut mae ymchwil wedi gwella a siapio un o sefydliadau anwylaf y wlad.

Roedd hi hefyd yn ben-blwydd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn 3 oed ar 14 Mai, ac yn Ddiwrnod Rhyngwladol Treialon Clinigol ar 20 Mai, felly mae gennon ni lawer i’w ddathlu gydol dechrau’r haf.

Mae #YmchwilTîm yn bwriadu dathlu’r ymchwil o’r radd flaenaf sy’n mynd rhagddi yng Nghymru, a rhoi’r gair ar led amdani, gallwch chi ddysgu mwy am yr ymgyrch yma.

Isod fe welwch chi bob un o’n straeon #TîmYmchwil sy’n edrych yn ôl ar ymchwil y GIG yn y gorffennol, ac yn edrych ymlaen at ymchwil y dyfodol. Gallwch chi hefyd weld straeon am ein Pen-blwydd yn 3 oed, a chael gwybod sut i chwarae rhan,a chwrdd â chefnogwyr ein #TîmYmchwil.

Dewch yn ôl yma o bryd i’w gilydd i gael y newyddion diweddaraf oddi wrth #TîmYmchwil.


Dathlu gyda #TîmYmchwil

Mae’r GIG yn achub bywydau ers 70 mlynedd, ac i ddathlu bydd Tom Edgar, sy’n aelod o’r #TîmYmcwhil ac yn gyfarwyddwr animeiddio a enillodd wobr BAFTA yn sôn am ei brofiadau o’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol:


Chwarae rhan

Ymunwch â’r dathlu trwy ddefnyddio #TîmYmchwil ochr yn ochr â #NHS70 a #NHS70Cymru ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae gan bob un ohonon ni stori am y GIG, beth ydy’ch stori chi?

Helpwch ni i ddathlu pen-blwydd y GIG yn 70 oed trwy rannu eich atgofion am ymchwil y GIG o’r saith degawd diwethaf.

Diwrnod Rhyngwladol Treialon Clinigol 2018

Mae 20 Mai 2018 yn nodi 271 mlynedd ers dechrau’r treial clinigol cyntaf ar fwrdd yr HMS Salisbury.


Ein Pen-blwydd yn 3 oed

Beth am edrych yn ôl dros dair blynedd cyntaf Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a darllen ein huchafbwyntiau ym maes ymchwil.

Neges Pen-blwydd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Yr Athro Jon Bisson, Cyfarwyddwr Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru (2015 - 2018)

Rôl hollbwysig Cymru yn nhreial clinigol mwya’r byd

Banc Canser Cymru yw cyfleuster y wlad ar gyfer storio samplau gwaed a meinweoedd oddi wrth gleifion canser i’w defnyddio mewn ymchwil, ac mae ganddo rôl hanfodol i’w chwarae yn nhreial clinigol mwya’r byd.

Cymru’n arwain ymchwil i driniaeth fyd-eang ar gyfer cyn-filwyr

Ymchwilwyr yng Nghymru sy’n arwain y ffordd i ddarganfod therapi llinell gyntaf newydd i gyn-filwyr ledled y byd y mae Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD) wedi effeithio arnyn nhw.

Cymru’n hyrwyddo cynnwys y cyhoedd mewn ymchwil

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n hyrwyddo cynnwys y cyhoedd mewn ymchwil, i wneud yn siŵr ei bod yn berthnasol i anghenion a phryderon pobl.


Edrych yn ôl

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n myfyrio ynglŷn â datblygiadau allweddol ym maes ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yn ystod y 70 mlynedd diwethaf.

Treftadaeth gyfoethog o ymchwil ragorol yng Nghymru

Wrth i lamp glöwr fynd ar daith o amgylch Cymru i nodi pen-blwydd y GIG yn 70 oed, rydyn ni’n myfyrio ynghylch astudiaeth arloesol yn edrych ar glefyd yr ysgyfaint ymhlith glowyr Cymru o’r adeg honno.

Cymru ar y blaen yn rhyngwladol ym maes ymchwil i ofal critigol

Dim ond un ym mhob deg o’r triniaethau gofal critigol presennol sydd wedi’u seilio ar dystiolaeth o’r ansawdd gorau, yn rhannol oherwydd heriau cynnal treialon ymchwil mewn sefyllfaoedd achosion brys.

Sut i Gymru roi cyfle hanfodol i bobl gyffredin ddweud eu dweud ym maes ymchwil

Pan ddechreuodd Barbara Moore ei gyfra nyrsio yn y 1970au, doedd fawr ddim sylw i ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yn ei llawlyfr hyfforddi, nid oedd yn agos at beth rydyn ni’n gyfarwydd ag ef heddiw.

Cymru’n hyrwyddo arloesi a datblygu ymchwil

Ledled y GIG yng Nghymru, mae yna bobl hynod yn gwneud pethau hynod. Wrth i ben-blwydd y GIG yn 70 oed nesáu rydyn ni’n siarad â rhai o’r bobl hyn sydd wedi helpu i wella a newid ymchwil yng Nghymru dros y saith degawd diwethaf.

Ymchwil yn ei gwneud hi’n bosibl rhoi gofal bob dydd yng Nghymru

Dros 70 mlynedd diwethaf y GIG, mae ymchwil wedi rhoi inni bethau rydyn ni o bosibl yn eu cymryd yn ganiataol heddiw.

Mae’r ‘cyffur gwyrthiol’ i drin canser yn dal i newid bywydau yng Nghymru

Mae derbyn diagnosis o ganser y fron yn newyddion difethol, ac i lawer o fenywod â’r math mwyaf ymosodol ohono dim ond 50 y cant oedd eu siawns o’i oroesi yn y gorffennol.

Cymru’n arwain y ffordd o ran rhoi organau

Yn 2015, daeth Cymru’n wlad gyntaf y DU i newid o system lle mae pobl yn optio i mewn i roi organau, i system optio allan lle tybir bod pawb yng Nghymru’n cefnogi rhoi organau os nad ydyn nhw’n dweud nad ydyn nhw am fod yn rhoddwr.


Y Dyfodol

Tybed beth allai ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol ei gyflawni dros y 70 mlynedd nesaf? 

 

Cymru’n gwella iechyd cenedlaethau’r dyfodol

Mae Cymru’n arwain y ffordd yn ymladd yn erbyn gordewdra ymhlith plant nawr ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol wrth i ymchwil ddarganfod ffyrdd gwell o alluogi plant a phobl ifanc i fyw bywydau iach, gan gyfrannu at Gymru iachach, fwy egnïol.

Sicrhau y bydd ymchwil yng Nghymru’n addas yn y dyfodol

"Mae Cymru’n wlad sy’n edrych i’r dyfodol ar bob ffrynt." Yr Athro Jon Bisson, Cyfarwyddwr Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Yr ymchwilwyr o Gymru sy’n edrych am atebion byd-eang

Wrth i ni edrych ymlaen at 70 mlynedd nesaf y GIG, rydyn ni’n archwilio dull newydd o weithredu a allai drawsnewid ein ffordd o reoli pethau pan mae clefyd heintus yn torri allan a sicrhau bod triniaethau seiliedig ar dystiolaeth yn cael eu defnyddio i achub bywydau.

Cymru ar flaen y gad ym maes ymchwil data sy’n trawsnewid iechyd a gofal

Mae Cymru yn rheng flaen ymdrechion i ddefnyddio data iechyd mewn ymchwil er mwyn symud pethau ymlaen ar gyfer ein hiechyd a’n gofal. Wrth galon hyn oll mae ein canolfan iechyd o’r radd flaenaf, sy’n gonglfaen i ymdrechion ymchwil data iechyd ledled y DU. 

Sut y mae ymchwilwyr yng Nghymru’n edrych y tu hwnt i’r cwpwrdd ffisig i wella bywydau’r rheini sy’n byw â dementia

Wrth i nifer y bobl dros 65 oed gynyddu yng Nghymru’n gynt nag yn unman arall yn y DU, mae ymchwil yn ymateb i’r her i helpu i sicrhau llesiant corfforol, meddyliol a chymdeithasol da adeg ymddeoliad a thu hwnt. 

Rôl Cymru yn y chwyldro genomig

Wrth i’r GIG ddathlu ei ben-blwydd yn 70 oed, rydyn ni’n edrych ar rôl arloesol Cymru yn y math hwn o ‘feddygaeth fanwl’ - a beth y gallai hyn ei olygu i ni i gyd yn dyfodol.

Arloesi yng Nghymru yn newid dyfodol ymchwil gofal iechyd

Mae datblygiadau cyflymach fyth mewn technoleg wedi trawsnewid pob agwedd ar ein bywydau yn y 70 mlynedd ers i GIG ddod i fodolaeth ac yn enwedig yn y GIG ei hun.


Cefnogi’r #TîmYmchwil

Bydd aelodau o’r #TîmYmchwil yn rhoi eu barn am ymchwil dros y 70 mlynedd nesaf.


Diolch yn fawr!

Wrth i’n hymgyrch #TîmYmchwil ddirwyn i ben, rydyn ni’n cymryd rhyw ychydig o funudau i fyfyrio ynglŷn â’r dathliadau, a’r bobl hynod a wnaeth i’r hynod ddigwydd mewn ymchwil yn y gorffennol, sy’n gwneud iddo ddigwydd heddiw ac a fydd yn gwneud iddo ddigwydd yn y dyfodol.

#TîmYmchwil – Ni allen ni fod wedi’i wneud hebddoch chi!