Welsh Government

Cynnwys, Cyfranogi ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Mae’r gred bod gan bobl Cymru ran allweddol i’w chwarae mewn gwella ansawdd a pherthnasedd ymchwil wrth wraidd pob un o weithgareddau Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Rydyn ni eisiau creu amgylchedd lle mae’r holl ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol sy’n mynd rhagddi yng Nghymru’n digwydd gyda’r cyhoedd, er budd y cyhoedd.

Dyheadau

Un o’r blaenoriaethau allweddol yng Nghynllun Strategol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yw’r angen i hwyluso a galluogi cynnwys, cyfranogi ac ymgysylltu â’r cyhoedd yn fwy helaeth mewn ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol.

Ein nod yw:

 • datblygu mwy o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ymchwil a’i buddion ymhlith y cyhoedd;
 • creu amgylchedd lle mae’r cyhoedd yn teimlo wedi’i rymuso a’i alluogi i chwarae rhyw ran mewn ymchwil;
 • sicrhau bod aelodau’r cyhoedd yng Nghymru’n cael cyfleoedd i ymgysylltu ag ymchwil, a mynd ati i chwarae rhan mewn ymchwil;
 • sefydlu Cymru fel canolfan ragoriaeth ar gyfer cynnwys ac ymgysylltiad gweithredol ac ystyrlon y cyhoedd mewn ymchwil.  

Sut byddwn ni’n cyflawni’r dyheadau hyn

Fe fyddwn ni’n gwireddu’r dyheadau hyn trwy gydlynu a datblygu dull cydgysylltiedig o drin cynnwys, cyfranogi ac ymgysylltu â’r cyhoedd. Mae cydrannau cydberthynol yn ganolog i’r dyhead hwn:

 

Bwrdd Cyflawni Cyhoeddus Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Bwrdd Cyflawni Cyhoeddus Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru fydd yn gyfrifol am arolygu ein dyheadau.

Bydd y Bwrdd yn rhoi cyngor strategol i Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru o ran rôl y cyhoedd mewn ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol. Bydd y Bwrdd yn mynd ati i hyrwyddo diddordeb y cyhoedd yn y modd o gyfeirio, cynllunio a chynnal ymchwil yng Nghymru.

Aelod annibynnol o’r cyhoedd sy’n cadeirio’r Bwrdd Cyflawni Cyhoeddus, ac aelodau o’r cyhoedd yw mwyafrif ei aelodaeth.

Egwyddorion Craidd

Bydd cyngor y Bwrdd Cyflawni Cyhoeddus yn darparu sail i, ac wedi’i seilio ar, set o egwyddorion craidd sy’n arwain ac yn siapio ein gweithgarwch cynnwys ac ymgysylltu â’r cyhoedd.

Bydd y dogfennau Egwyddorion cysylltiedig ar gael ar-lein cyn bo hir, i ymchwilwyr ac aelodau’r cyhoedd eu defnyddio.

Rhaglen o Weithgareddau

Mae’r Bwrdd Cyflawni Cyhoeddus hefyd yn gyfrifol am arolygu ac ysgogi rhaglen drosfwaol o waith i hwyluso cynnwys, cyfranogi ac ymgysylltu o ansawdd uchel â’r cyhoedd mewn ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae’r rhaglen o weithgareddau wedi’i seilio ar bump o themâu rhyng-gysylltiedig:

 • Ymwybyddiaeth y Cyhoedd: codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ymchwil a ffyrdd i chwarae rhyw ran
 • Gosod Blaenoriaethau ac Agenda Cyhoeddus: sicrhau bod y cyhoedd yn gallu cyfrannu at flaenoriaethu ymchwil
 • Newid Diwylliannol: hwyluso newid diwylliannol fel ei fod yn dod yn beth normal a’i sefydlu fel arfer da
 • Cymorth Canolog: darparu cymorth effeithiol i hwyluso cynnwys ac ymgysylltiad o ansawdd uchel
 • Cyfoethogi’r Sail Tystiolaeth: dwyn sylw at werth ac effaith cynnwys ac ymgysylltiad

Mae’r rhaglen yn cynnwys y gweithgareddau, y prosiectau a’r camau a roddir ar waith i gyflawni ein dyheadau tymor hir.

Y gweithgarwch hwn yw’r hyn y mae angen i ni ei wneud er mwyn gwireddu’r newidiadau rydyn ni eisiau eu gweld, a’i nod yw ein galluogi i’n symud o’r sefyllfa rydyn ni ynddi nawr i’r sefyllfa rydyn ni eisiau ei chyrraedd.

Yn ôl

 

Canolfan Gymorth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Mae’n hanfodol sicrhau cymorth canolog digonol a phriodol ar gyfer cynnwys ac ymgysylltu â’r cyhoedd mewn ymchwil.

Caiff cymorth canolog ar gyfer ein gweledigaeth ei ddarparu gan y Ganolfan Gymorth a fydd yn rhoi cyfarwyddyd, adnoddau a hyfforddiant o ansawdd uchel i ymchwilwyr, y cyhoedd a gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru.

Fe fydd hefyd yn parhau i gefnogi’r Rhwydwaith Cynnwys Pobl, i’r rheiny sy’n dymuno ymwneud ac ymgysylltu ag ymchwil.

Yn ôl

 

Sefydlu cynnwys ac ymgysylltiad

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n cefnogi ac yn annog cynnwys ac ymgysylltu â’r cyhoedd ymhob un o’r gweithgareddau y mae’n ei ariannu, â’r nod o wneud cynnwys ac ymgysylltiad yn ‘fusnes craidd’:

 • Mae gofyn i Ganolfannau ac Unedau Ymchwil ddatblygu a gweithredu cynlluniau cynnwys ac ymgysylltu â’r cyhoedd fel rhan o’u rhaglenni gwaith.
 • Mae gofyn i ymchwilwyr sy’n ymgeisio i gynlluniau ariannu Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ddangos yn eu ceisiadau eu bod nhw’n cynnwys y cyhoedd.
 • Mae aelodau’r cyhoedd wedi’u cynnwys ar bob un o baneli ariannu a phaneli penderfynu Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Yn ôl

 

Doeth Am Iechyd Cymru

Bydd Doeth Am Iechyd Cymru’n helpu i gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, ac mae’n wahoddiad agored i bob aelod o’r cyhoedd gymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil.

Fe fydd yn sicrhau bod y cyhoedd yn cael rôl gyfartal a gweithredol mewn nodi a siapio blaenoriaethau ymchwil a materion i’w harchwilio, cynllunio astudiaethau a darparu data i’w dadansoddi.

Mae yna fwy i’w weld am Doeth Am Iechyd Cymru a sut i ymuno â’r Astudiaeth yn: www.gov.wales/healthwisewales

 

Yn ôl